Wybory samorządowe

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 30 z 33

Gość 22-08-18 19:30

A co ten społecznik zrobił dla miasta i gminy tylko paraduje gdzie nadarzy się okazja

Odpowiedz Cytuj
Gość 24-08-18 9:51

A w kosciele pusto a wy walczycie o kolor figury ! z ładnej miski sie nie najesz? a co z wiecznoscią synu!

Odpowiedz Cytuj
Stary maturzysta 31-08-18 9:12

O i co z tym kasztanem, wie coś ktoś. Czy trzeba się zapytać w powiecie?

Odpowiedz Cytuj
Mieszkaniec 31-08-18 16:26

Kasztany rosną na drzewie.. A co...

Odpowiedz Cytuj
Stary maturzysta 03-09-18 22:34

No dobrze co z tym kasztanowca. Pytam się po prostu. Był odważy a nie ma odpowiedzialnego?

Odpowiedz Cytuj
Stary maturzysta 09-09-18 9:35

Mieszkaniec 31-08-18 16:26

Kasztany rosną na drzewie.. A co... Odpowiedz Cytuj Udostępnij
No cwaniaczku co nowego napiszesz znowu ble ble.Pani Renato wiem że Pani śledzi fb i różne fora dotyczące Łasina,co Pani z tym ma zamiar zrobić.

Odpowiedz Cytuj
Gość 09-09-18 15:14
Nowe fakty :

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 27 lipca 2016 r.
Sąd Rejonowy w Grudziądzu IV Wydział Pracy
w składzie:
Przewodniczący: SSR Katarzyna Bartosiewicz
Ławnicy: Waldemar Dulka, Ewa Ściborowska
Protokolant: Milena Kachniarz
po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 roku w Grudziądzu
na rozprawie sprawy z powództwa W. P.
przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Ł.
o odszkodowanie
O R Z E KA:
I. Zasądza od pozwanego Urzędu Miasta i Gminy w Ł. na rzecz powoda W. P. kwotę 17.414,40 zł (siedemnaście tysięcy czterysta czternaście złotych czterdzieści groszy) tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
II. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
III. Nakazuje pobrać od pozwanego Urzędu Miasta i Gminy w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Grudziądzu kwotę 871 zł (osiemset siedemdziesiąt jeden złotych) tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony z mocy ustawy.
IV. Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie kwoty 5.804,80 zł (pięć tysięcy osiemset cztery złote osiemdziesiąt groszy).

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje.
Stan faktyczny niniejszej sprawy sąd ustalił w oparciu o treść dołączonych do pozwu dokumentów, akta osobowe powoda, zeznania świadków: F. K. (byłego Burmistrza Miasta i Gminy Ł.), I. S. (byłego pracownika na stanowisku radcy prawnego), P. Ż. (byłego sekretarza Miasta i Gminy Ł.), Z. H. i J. G. (pracowników Referatu Inwestycji, Budownictwa i (...) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ł.), R. J. (zastępcy burmistrza) oraz dowód z przesłuchania stron: powoda W. P. i za pozwanego – Burmistrza Miasta i Gminy Ł. R. K..
Od momentu przyjęcia powoda do pracy do grudnia 2014 r. burmistrzem Miasta i Gminy Ł. był F. K.. Następnie na stanowisko to wybrany został R. K.. Poprzedni burmistrz był bardzo zadowolony z pracy powoda, ale premii mu nie przyznawał. (…)
Zeznania świadków, z wyjątkiem zeznań R. J., korespondowały ze sobą i wzajemnie się uzupełniały. Z ich treści wynikało, że powód prawidłowo wywiązywał się ze swoich obowiązków i nie zaistniały okoliczności wskazane w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy o pracę.
Z tych względów zeznania F. K., J. G., P. Ż., I. S. i Z. H. Sąd uznał za wiarygodne. Zdaniem świadka R. J. powód nie wykazywał inicjatywy w opracowywaniu projektów inwestycji i nie interesował się nimi. Nadto nie był zorientowany w pracy kierowanego przez siebie referatu odsyłając zastępcę burmistrza do swoich pracowników. Zeznania R. J. były sprzeczne z zeznaniami świadków, które Sąd ocenił jako wiarygodne. Została ona zatrudniona przez pozwanego dopiero w lipcu 2015 r. a nadto nie była zorientowana w pracy referatu. Nie potrafiła powiedzieć, kto przygotowywał dokumentację związaną z inwestycjami i jakiego rodzaju czynności zlecano podmiotom zewnętrznym. (…) Ponadto świadek była niekonsekwentna w swoich zeznaniach. Z jednej strony zeznała bowiem, że nie wiedziała, czym poza rozdzielaniem poczty zajmował się powód jesienią 2015r., a z drugiej potwierdziła, że w tym czasie opracował wniosek dotyczący remontu drogi w N..
Świadek I. S., zeznała, że w razie wątpliwości powód przychodził do niej z poszczególnymi pracownikami referatu w celu przeprowadzenia konsultacji. Jej zdaniem powód w sposób prawidłowy nadzorował prace podległych mu pracowników. Problem występował jedynie w odniesieniu do obecnego burmistrza, który nie radził sobie ze sporządzaniem umów i decyzji, był niezdyscyplinowany oraz nie wykonywał poleceń. Ostatecznie został on zwolniony przez poprzedniego burmistrza.
Cały wyrok do przeczytania:
[LINK]

Niestety takie mamy sądy

Odpowiedz Cytuj
Gość 09-09-18 15:23
Takie fakty :Sygn. akt IV P 276/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Lucyna Gurbin

Ławnicy:

M. K., T. G.

Protokolant:

stażysta Żaneta Szlachcikowska

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 roku

sprawy z powództwa P. Ż.

przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Ł.

o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie

O R Z E K Ł:

I. zasądzić od pozwanego na rzecz powoda P. Ż. kwotę 22.380,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę;

II. nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Grudziądzu kwotę 1.119 zł (słownie: tysiąc sto dziewiętnaście złotych) tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony;

III. zasądzić od pozwanego na rzecz powoda P. Ż. kwotę 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE

Powód P. Ż. wniósł pozew przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Ł. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i obciążenie strony kosztami postępowania. W uzasadnieniu powód podniósł, że był zatrudniony na stanowisku sekretarza na podstawie powołania od 1990, a od 2009 roku na podstawie umowy o pracę. Powód zakwestionował przyczyny wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę wskazując, że burmistrz był na bieżąco informowany o statusie dyrektora SP ZOZ w Ł. przez dyrektora M. T.. W tym zakresie odbyło się spotkanie na którym ustalono sprawy dotyczące ogłoszenia konkursu. Z kolei przygotowanie i przedłożenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nie należało do obowiązków sekretarza lecz jak wskazywał powód do obowiązków kierownika (...) i (...). Odnośnie zarzutów określonych w pkt 3,4,5 powód podnosił, że zostały one w tak ogólny sposób wskazane, że można uznać je za niewiarygodne i nieprawdziwe. Powód zaprzeczył, aby takie sytuacje miały miejsce w szczególności obowiązki powód wykonywał w sposób właściwy i terminowo i nie rozpowszechniał żadnych informacji dotyczących pracy w urzędzie. O swoich wyjściach również, powód wyjaśniał, informował burmistrza bądź sekretariat urzędu. Według wiedzy powoda interesanci w ostatnim okresie czasu urzędowania powoda byli informowani o nieobecności powoda, gdy faktycznie powód był obecny.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa wskazując, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była utrata zaufania do powoda. Według pozwanego powód jako sekretarz zajmował kluczowe stanowisko w strukturze organizacyjnej urzędu. W tym zakresie pozwany odniósł się do art. 33 ustęp 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 5 ustęp 4 cyt. ustawy. Dla pozwanego brak zaufania wynikający z szeregu nawet stosunkowo niedużych uchybień w pracy miało wpływ na ocenę jakości pracy sekretarza i wpłynęło na podjęcie decyzji o zwolnieniu powoda. Pozwany podtrzymywał, że burmistrz nie został powiadomiony przez powoda na początku swojego urzędowania o tym, że dyrektorowi SP ZOZ w Ł. kończy się okres na jaki zawarto z nim umowę o pracę. O konieczności przeprowadzenia konkursu burmistrz został powiadomiony w lutym i dlatego przeprowadzenie konkursu nie mogło nastąpić w taki sposób, żeby jego rozstrzygnięcie nastąpiło do czasu rozwiązania stosunku pracy urzędującego dyrektora. Konkurs odbył się w kwietniu a do dnia rozwiązania z powodem stosunku pracy nie sporządził on z niego dokumentacji. Również pozwany podtrzymywał, że opracowanie i przedłożenie do uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi powinno nastąpić do końca listopada roku poprzedniego. Powód dopiero wiosna 2015r przekazał tę sprawę do załatwienia wyznaczonemu pracownikowi. Tym samym program został przyjęty w opóźnieniem. Ponadto powód opuszczał zakład pracy, nie pozostawiając żadnej informacji jak również dokonywano rozpowszechniania informacji o burmistrzu które podważały zaufanie do burmistrza.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód aktem powołania z dnia 1 sierpnia 1990r został powołany na stanowisko sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Ł.. To stanowisko nieprzerwanie zajmował, przy czym od 1 stycznia 2009r stosunek pracy na podstawie powołania przekształcił się z mocy prawa w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W 2012r powód został poddany ocenie kwalifikacyjnej pracownika samorządowego uzyskując ocenę bardzo dobrą. W dniu 8 grudnia 2014r nastąpiła zmiana burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Ł.. Nowym burmistrzem został R. K.. Pomiędzy lutym a majem 2015r powód zajmował się organizacją konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Ł.. Pismem z dnia 29 czerwca 2015r wypowiedziano powodowi umowę o pracę.

Na rozprawie w dniu 26 października 2015r pełnom. powoda sprecyzował roszczenie w ten sposób, iż wniósł o zasądzenie odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę (k. 39).

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt osobowych powoda oraz zeznań świadków I. S., M. T., F. K., K. K., M. E., K. R., R. J., M. D. oraz z zeznań stron. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków i stron, albowiem nie było w ich treści sprzeczności i znajdowały potwierdzenie w dokumentach zebranych w sprawie. Sąd przeprowadził dowód z zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu powoda oraz informacji wynikach konkursu na stanowisku dyrektora SP ZOZ.

Przyczyny wypowiedzenia powodowi umowy o pracę zostały wskazane w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu z powodem umowy o pracę z dnia 29 czerwca 2015r. Jako przyczyny wskazano:

1. Niepoinformowanie burmistrza na czas o konieczności przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Ł..

2. Nieprzygotowanie i nie przedłożenie we właściwym czasie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. N. na bieżąco burmistrza o istotnych dla funkcjonowania miasta i gminy wydarzeniach, spotkaniach i rozmowach w których uczestniczył sekretarz.

4. Niewykonywanie poleceń burmistrza oraz zadań wynikających z zakresu obowiązków w określonym czasie.

5. Rozpowszechnianie poza zakładem pracy informacji, które mogą podważyć zaufanie do pracy burmistrza.

6. Opuszczanie miejsca pracy bez poinformowania burmistrza o celu i czasie wyjścia.

Zgodnie z art. 30 § 4 k.p. w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę. Ten zapis rodzi określone skutki prawne co do wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być prawdziwa i konkretna i w szczególności pojęcie konkretności przyczyny wypowiedzenia nie może budzić żadnych wątpliwości. W wyroku z dnia 26 maja 2000r I PKN 670/99 (lex 49310) Sąd Najwyższy stwierdził, że brak konkretyzacji przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę nie stanowi podstawy roszczenia o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie jeżeli pracodawca w inny sposób zapoznał pracownika z tą przyczyną. W rozpoznawanym stanie faktycznym należy jednoznacznie stwierdzić, że przyczyny zostały sformułowany w sposób bardzo ogólnikowy, bez jakiegokolwiek stopnia konkretyzacji. Pracodawca posłużył się takimi zwrotami jak „niepoinformowanie na czas”, „nie przygotowanie we właściwym czasie” itp. Występujący w imieniu pozwanego Burmistrz Miasta i Gminy Ł. w swoich zeznaniach w żaden sposób nie potrafił skonkretyzować żadnej ze wskazanych przyczyn. Również powód wyraźnie potwierdził, że przed złożeniem oświadczenia woli pozwany nie konkretyzował wobec powoda zastrzeżeń do pracy powoda i w dniu składania wypowiedzenia także ich nie wyjaśnił.

Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie przyczyn wypowiedzenia powodowi umowy o pracę i stwierdził następujące okoliczności. Świadek I. S. potwierdziła, że powód przygotował dokumentację konkursową dotycząca stanowiska dyrektora ZOZ w Ł.. W tym zakresie powód współpracował ze świadkiem I. S., która dokonywała obsługi prawnej pozwanego do kwietnia 2015r. Według świadka żaden z przepisów dotyczących przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ nie został naruszony. Również świadek M. T. dyrektor ZOZ potwierdził, że bezpośrednio podlegał burmistrzowi jako organowi założycielskiemu oraz że konsultował wszelkie sprawy z burmistrzem. Bezspornym było przeprowadzenie konkursu zgodnie z procedurą i objecie stanowiska dyrektora SP ZOZ z dniem 1 czerwca 2015r. W aktach osobowych powoda znajduje się zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ł. z dnia 4 lipca 2007r w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy, w którym nie ma zawartego obowiązku dotyczącego informowania burmistrza o np. upływającej kadencji dyrektora SP Zakładu Opieki Zdrowotnej. W samym zarzucie dotyczącym niepoinformowania burmistrza o konieczności przeprowadzenia konkursu nie ma sprecyzowanej podstawy dotyczącej obowiązku poinformowania podobnie nie wskazano ewentualnego terminu dotyczącego obowiązku poinformowania pozwanego. Należy jednak wskazać, że powód konkurs zorganizował i zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor ZOZ objął stanowisko po konkursie z dniem 1 czerwca 2015r. Ponadto co do drugiej przyczyny dotyczącej nieprzygotowania we właściwym czasie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi poza sporem był fakt, że powyższy obowiązek należał do świadka M. E.. Świadek M. E. potwierdziła w swoich zeznaniach, że liczyła się z tym, że w 2015r może otrzymać polecenie przygotowania takiego programu. Jednak, a potwierdził to pozwany, obowiązek przygotowania projektu programu miała w swoim zakresie obowiązków wyłącznie świadek M. E.. Nie bez znaczenia jest, że zajmuje ona stanowisko kierownicze i podlega bezpośrednio burmistrzowi a nie powodowi. Tłumaczenia świadka, że w tym czasie była zajęta innymi sprawami organizacyjnymi dotyczącymi przebudowy przedszkola są bez znaczenia dla wskazania, że ten obowiązek należał wyłącznie do świadka - kierownika (...) , (...). Nie można czynić zarzutu powodowi określonego w ten sposób, że nie przygotował i nie przedłożył rocznego programu, albowiem ten obowiązek nie należał do powoda. Trzecia przyczyna nieinformowania na bieżąco burmistrza o istotnych dla funkcjonowania miasta i gminy wydarzeniach, spotkaniach i rozmowach nie została w żaden sposób sprecyzowana. Nawet pozwany nie był w stanie wskazać dokładnie o jakie wydarzenia, spotkania i rozmowy chodziło pozwanemu. Zeznania pozwanego w tym zakresie były bardzo ogólnikowe. Z kolei pozwany nie był w stanie także w ogóle przedstawić jakich poleceń, bądź zadań wynikających z zakresu obowiązków nie wykonał powód. Burmistrz przesłuchiwany w charakterze strony nie przedstawił żadnego konkretnego przypadku dotyczącego przyczyny czwartej. Podobnie sytuacja dotyczyła przyczyny piątej - rozpowszechniania poza zakładem pracy informacji, które mogły podważyć zaufanie co pracy burmistrza. Sam pozwany zaznaczał, że „ coś wiedział” ale na zasadzie plotki i domniemania, że sprawa ma związek z powodem. Podobnie świadek M. D., który miał zeznawać na okoliczności związane z tą przyczyną wskazał jednoznacznie, że nie słyszał wypowiedzi powoda na temat burmistrza. Jedynie świadek potwierdził, że słyszał wypowiedź powoda, ale nie osobiście i sprawa dotyczyła dyrektora SP ZOZ. Zresztą świadek bardziej w swoich zeznaniach zawierał swoje postulaty co do polityki która powinna być prowadzona na terenie Gminy Ł., wypowiadając się w ten sposób, że „zwolniłbym powoda, skarbnika i burmistrza”. Odnośnie przyczyny szóstej opuszczania miejsca pracy bez poinformowania burmistrza należy zaznaczyć, że taki obowiązek został wprowadzony dopiero 25 czerwca 2015r przy czym wcześniej powód o swoich wyjściach informował sekretariat lub bezpośrednio burmistrza. Pozwany nie był w stanie wskazać konkretnych przypadków nie informowania burmistrza o opuszczeniu stanowiska pracy. Na marginesie należy podnieść, że zarzut opuszczenia miejsca pracy jest także nieprecyzyjnie określonym sformułowaniem. Wniosek, że przyczyny zostały wskazane w sposób ogólnikowy, lakoniczny należy przypisać w zasadzie każdej przyczynie zawartej w wypowiedzeniu umowy o pracę powodowi. Ponadto zeznania burmistrza Miasta i Gminy Ł. w żaden sposób nie sprecyzowały tych przyczyn i nie uwiarygodniły zasadności wypowiedzenia powodowi umowy o pracę. Należy stwierdzić, że dowodowy zebrane w sprawie ponad wszelką wątpliwość wykazały, że przyczyny wypowiedzenia nie zaistniały. Oczywiście do takiej oceny przyczynił się właśnie lapidarny sposób ich określenia. Każde wypowiedzenie musi być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Sąd popiera twierdzenia pozwanego, że przyczyny wypowiedzenia nie muszą mieć nadzwyczajnego charakteru jednak muszą być określone w sposób konkretny i rzeczywisty. Na marginesie Sąd zwraca uwagę, że powód był wieloletnim pracownikiem, zajmującym stanowisko sekretarza i z tych względów zasługiwał na dochowanie wszelkiej staranności wobec niego co do określenia ewentualnych zastrzeżeń. Wypowiedzenie dokonane powodowi było z przyczyn wskazanych wyżej nieuzasadnione dlatego Sąd na podstawie art. 45 § 1 k.p. orzekł o odszkodowaniu. Wysokość odszkodowania Sąd ustalił na podstawie zaświadczenia przedłożonego przez powoda co do wysokości wynagrodzenia i stosownie do art. 47 k.p. O kosztach orzeczono po myśli art. 98 k.p.c. obciążając pozwanego opłatą od pozwu (ustawa z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – art. 13.1. w zw. z art. 96) i kosztami zastępstwa procesowego stosownie do § 11.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 2013 poz. 490). Sąd dokonał podwojenia stawki minimalnej przewidzianej dla pełnomocnika biorąc pod uwagę stopień trudności sprawy.

Jak wieloletni to nie znaczy dobry sekretarz to nie wino

Odpowiedz Cytuj
Jarek 09-09-18 17:40

Dziadek i babcia mają takie przemyślenia z doświadczenia ,że lepiej biec po chodniku niż po trawniku.

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://lasin.istrefa.com

istrefa gmina Łasin | istrefa powiat grudziądzki | istrefa kujawsko-pomorskie | istrefa Polska

Łasin - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 86-320


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem